Programma

POLITISKĀS PARTIJAS

“ Reģionu Alianse”

PROGRAMMA

 (spēkā esoša redakcija līdz jaunas apstiprināšanai 27.04.2013 partijas kopsapulcē)

 

Ievads

Politiskā partija “Reģionu partija” (turpmāk tekstā – partija) ir demokrātiska partija, kas savās rindās apvieno visus iedzīvotājus, kuru galvenais mērķis ir Latvijas novadu un pilsētu pašvaldību teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība, tai skaitā pašvaldības teritorijā dzīvojošo cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšana.

Partija savus mērķus realizē ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībās, Saeimā un Eiropas Parlamentā ievēlēto partijas biedru starpniecību, izstrādājot lēmumus un to apspriešanā iesaistot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku.

Partija ir veidota uz pamatprincipiem – godīgums, atklātība, profesionalitāte.

Partijas uzdevums ir aktīvi veicināt Latvijas novadu un pilsētu ekonomisko attīstību, rūpējoties par tās dinamisku izaugsmi, pašvaldību darbā īstenojot atklātību, stiprinot decentralizāciju, rūpējoties par profesionālo izaugsmi un strikti ievērojot godīgu attieksmi pret novadu un pilsētu iedzīvotājiem

Partijas finanses ir atklātas, veiktās darbības un pieņemtie lēmumi ir skaidri formulēti un motivēti.

Partijas nākotnes veiksmes ķīla ir sekmes, kas gūtas, apvienojot enerģiju ar profesionalitāti, balstoties uz visplašāko sadarbību ar iedzīvotājiem.

Partija nesola neiespējamo, bet gan ekonomiski pamatotu, pakāpenisku un dinamisku visu nozaru attīstību novadā.

Pamatvērtība – cilvēks

Partija pirmajā vietā izvirza cilvēku un viņa intereses.

Partijas mērķis ir sekmēt tādu novada attīstību, kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši savām vajadzībām, interesēm, mērķtiecīgi pielietojot savas zināšanas un spējas.

Partija uzskata, ka tāpat kā visas valsts, arī Latvijas novadu un pilsētu attīstības priekšnosacījums ir izglītots cilvēks. Viena no galvenajām sociālajām vajadzībām jebkuram iedzīvotājam ir darbs, par kura veikšanu ir jāsaņem pietiekoša atlīdzība,  lai nodrošinātu interešu realizāciju.

Partija ir pārliecināta, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu mērķis ir veselīga un pārtikusi ģimene.

Partija atbalsta vispārcilvēcisko garīgo vērtību saglabāšanu, garantējot iedzīvotājiem iespējas izglītoties visa mūža garumā, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai valsts un pašvaldības izvirzītu izglītību kā galveno prioritāti un vienlaicīgi finanšu līdzekļus novirzītu izglītības iestāžu sakārtošanai, kā arī pašdarbības kolektīvu un sporta klubu darbības veicināšanai.

Pašvaldība un valsts

Partija iestājas par saprātīgu kompetenču un pienākumu sadali (subsidiaritātes principa ievērošanu), paredzot, ka augstākā līmeņa iestādēm jāuzņemas tikai to uzdevumu veikšana, kurus nav lietderīgi vai nav iespējams izpildīt zemākajiem pārvaldes līmeņiem.

Partija uzskata, ka nepieciešama abu pušu, vietējo pašvaldību un centrālās valdības, saskaņota darbība ar kopīgu mērķi – izveidot efektīvi funkcionējošu pašvaldību sistēmu, kurā iedzīvotājiem tiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi.

Pašvaldības pārvalde

Partijas mērķis ir stipra, finansiāli spēcīga, kompetenta un par saviem iedzīvotājiem atbildīga Latvijas novadu un pilsētu pašvaldība.

Pašvaldībai jāveicina sadarbība ar iedzīvotājiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, citām pašvaldībām un starptautiskajiem partneriem. Pašvaldības lēmumiem jābūt skaidriem, saprotamiem, pamatotiem un pārskatāmiem.

Partija atbalsta tādu pašvaldības darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietošanu, rada iedzīvotājos interesi, sapratni, informētību un atbildības izjūtu par ekonomiskajām, sociālajām, politiskajām un ekoloģiskajām kopsakarībām un mijiedarbībām novada attīstībā.

Pašvaldībai jānodrošina iedzīvotāju tiesības iepazīties ar pašvaldības darbību – paveiktajiem uzdevumiem, izlietotajiem līdzekļiem un pieņemtajiem lēmumiem.

 Izglītība

Partija uzskata, ka izglītoti un straujām tehnoloģiskām pārmaiņām piemēroties spējīgi cilvēki ir augošas labklājības garants.

Partija iestājas par to, lai katram jaunietim nodrošinātu iespējas iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.

Novados un pilsētās jāpilnveido izglītības iestāžu tīkls:

–           pirmskolas izglītības nodrošināšanai,

–           skolu infrastruktūras attīstībai,

–           profesionālās izglītības iestāžu programmu pilnveidošanai.

Jāveicina novada iedzīvotāju izpratne par novadā un pilsētā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu kultūras vērtībām, radot labvēlīgus apstākļus kultūru dialogam, vienlaicīgi sekmējot integrācijas procesus valstī.

Jāatbalsta pedagogu darba prestiža celšana, morāli un materiāli stimulējot katra profesionālā līmeņa pilnveidošanu un personisko izaugsmi.

Jāsekmē jauno pedagogu iesaistīšanos izglītības darbā, piesaistot pašvaldību līdzekļus viņu papildus izglītošanā.

Jāizveido stipendiju fondu talantīgo jauniešu atbalstam.

Kultūrvide

Partija iestājas par pašvaldības atbalsta nodrošināšanu kultūrizglītības iestāžu darbībai.

Kultūrai jākļūst par būtisku sabiedrības pamatvērtību, bez kuras nav iespējama personības un visas sabiedrības pastāvēšana. Kultūra cieši jāsaista ar kvalitatīvu dzīves vidi un tautsaimniecības, tai skaitā kultūras, tūrisma un sporta attīstību.

Jāveicina kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa, paredzot atlaides maznodrošinātajiem.

Veselības aprūpe

Partija paredz pilnveidot pieejamu veselības aprūpi katram Latvijas novada un pilsētas iedzīvotājam.

Jāparedz un jāatbalsta ambulatorās rehabilitācijas attīstība Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībās, veicinot ciešāku veselības un sociālās aprūpes speciālistu sadarbību pacientu interesēs.

Sociālā drošība

Partijas nostāja ir, lai katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt sabiedrība atbild par tiem, kas paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt.

Jāveicina iedzīvotāju savstarpējā palīdzība un jāvairo izpratne par situāciju, kādā dzīvo mūsu līdzcilvēki.

Lai būtiski izskaustu nabadzības cēloņus, ir nepieciešama ekonomisko aktivitāšu veicināšana, nodarbinātības un darba spēju attīstība.

Pašvaldību sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai palīdzības prasītājiem, pārskatāmai sociālās palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa maksātājiem.

Jāveicina sabiedrisko un privāto organizāciju lomas palielināšana sociālajā jomā, lai tās uzņemtos daļu no sociālās aprūpes funkcijām, it sevišķi jomās, kurās tās spēj sniegt labākas kvalitātes un lētākus pakalpojumus nekā valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādes.

Par sociālās politikas prioritāti jāizvirza bērns un ģimene:

–          sociālie  pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;

–          atbalsts ģimenēm bērnu audzināšanai;

–          vērtību orientējoša izglītība bērniem un jauniešiem;

–          darbs ar sociālā riska ģimenēm.

Efektīvai sociālās palīdzības sniegšanai jāstiprina valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu:

–          bezvecāku aprūpes bērnu nodošanu aizbildnībā un pieņemšanu audžu ģimenēs;

–          sociālās programmas bērniem un viņu vecākiem no sociālā riska grupām;

–          personu ar īpašām vajadzībām (invalīdu) sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;

–          atbalstu pensionāriem un maznodrošinātajiem;

–          pajumtes, izglītības un  darba pieejamību sociālā riska grupās.

Jāatbalsta esošo sociālo māju un dzīvokļu stāvokļa uzlabošana un jaunu izveide.

Uzņēmējdarbība

Partija ir pārliecināta, ka uzņēmējdarbības vides attīstība ir Latvijas novadu un pilsētu ekonomiskās izaugsmes pamats.

Jāveicina ražošanas, pakalpojumu un cita veida uzņēmējadarbību, tādējādi risinot nodarbinātības problēmas.

Jāpaplašina esošās uzņēmējdarbības aktivitātes, un jāizveido jauni tehnoloģiskie parki.

Jāizmanto valsts un Eiropas Savienības programmas un projekti investīciju un kredītresursu piesaistei uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai.

Jāsekmē privātstruktūru iesaistīšanās tūrisma servisa nodrošināšanā pašvaldībās.

 Lauku vide un lauksaimniecība

Partija strādā, lai:

–          novadu lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un ilgtspējīga;

–          mežu apsaimniekošanā tiktu ievērots sabiedrības ekonomisko, ekoloģisko un sociālo interešu līdzsvars.

Partija rūpējas par:

–          lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvu ienākumu avotu radīšanu;

–          vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanu (ceļi, sakari, ūdensapgāde);

–          bioloģiskās daudzveidības un lauku ainavas saglabāšanu.

 Bērnu un jaunatnes lietas

Partijas uzdevumi ir panākt:

– veselīgas mikrovides nodrošināšanu bērnu un jauniešu attīstībai;

– visa veida atkarību izplatības samazināšanu un izskaušanu jauniešu vidū;

– ārpusskolu aktivitāšu pieaugumu;

– jauniešu nevalstisko organizāciju atbalstīšanu;

– bērnu un jaunatnes sporta organizāciju pilnveidošanu un attīstību.

Sabiedriskā drošība

Partija ir pārliecināta, ka Valsts policija ir, galvenais, sabiedriskās drošības garants, bet pašvaldības policija – vietējās pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas nodrošinātāja.

Partija atbalsta mērķtiecīgu policistu darba atalgojuma un atbildības palielināšanu, kā arī materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu.

Partija uzskata par svarīgu atbalstīt brīvprātīgās organizācijas, kas veicina sabiedrisko drošību novadā.

Infrastruktūras pilnveidošana un vides saglabāšana.

Partija iestājas par papildus resursu piesaisti ielu un ceļu remontiem, ar mērķi panākt ceļu tīkla stāvokļa uzlabošanu, nodrošinot, ka katrs iedzīvotājs visīsākajā laikā nokļūst pašvaldības centrā vai nekavējoši saņem neatliekamo palīdzību.

Jāturpina piesaistīt Eiropas Savienības dažādu fondu un programmu līdzekļus novadu un pilsētu infrastruktūras sakārtošanai.

Jāatbalsta pasākumus novadu un pilsētu vides sakopšanai.

Jāinformē sabiedrība par apkārtējās vides stāvokli un problēmām, tādējādi veicinot iesaistīšanos svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Jāanalizē vides problēmas, jānosaka to cēloņi, kā arī problēmu un seku savstarpējā saistība.

Partijas uzmanība ir pievērsta:

– dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai;

– notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši pastāvošajām likuma normām;

– atkritumu apsaimniekošanai;

– kultūrvides un ainavu saglabāšanai;

– gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Paralēli pašvaldību līdzekļiem infrastruktūras pilnveidošanai un vides aizsardzības problēmu risināšanai, pārdomāti jāpiesaista Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļi.